Číslo účtu pre úhradu členského

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB POPRAD

KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV

Č.ú.:4015034359/7500

IBAN:SK36 7500 0000 0040 1503 4359

BIC: CEKOSKBX

Do správy uveďte meno a priezvisko

Špec symbol: Dátum narodenia

Variabilný symbol: rok za ktorý členské platíte

Členské na rok je 15,-Eur

Pre členov Slovenského streleckého zväzu je členské 15,-+20,- = 35,-Eur