PLATBA ČLENSKÉHO NA ROK 2020

Prosíme našich členov o úhradu členského príspevku na rok 2020 v termíne do 20.3.2020 nasledovne na bankový účet.

Nezaplatenie členského v  termíne do 31.3.2020 má za následok  ukončenie členstva v klube podľa platných stanov klubu.

Členovia KPS – 15 EUR 

Členovia KPS a Slovenského Streleckého Zväzu – 30 EUR 

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB POPRAD

KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV

Č.ú.:4015034359/7500

IBAN:SK36 7500 0000 0040 1503 4359

BIC: CEKOSKBX

Do správy uveďte meno a priezvisko

Špec symbol: Dátum narodenia

Variabilný symbol: 2020