PLATBA ČLENSKÉHO NA ROK 2024.

Prosíme našich členov o úhradu členského príspevku na rok 2024 v termíne do 20.3.2024 nasledovne na bankový účet.

Nezaplatenie členského v  termíne do 31.3.2024 má za následok  ukončenie členstva v klube podľa platných stanov klubu.

Členovia KPS a Slovenského Streleckého Zväzu – 35 EUR 

Členovia KPS 15 Eur

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB POPRAD

KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV

Č.ú.:4015034359/7500

IBAN:SK36 7500 0000 0040 1503 4359

BIC: CEKOSKBX

Do správy uveďte meno a priezvisko

Špec symbol: Dátum narodenia

Variabilný symbol: 2024