Stanovy klubu

STANOVY KLUBU PODTATRANSKÝCH STRELCOV

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Klub Podtatranských strelcov je  v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. dobrovoľným občianskym združením osôb
 1. Poslaním klubu je organizovať  športovo-streleckú činnosť pre členov, hájiť záujmy svojich členov, podporovať rozvoj priateľských vzťahov, ako jednej z foriem pomoci blízkemu a vzájomného sa spoznávania.
 2. Do Klubu Podtatranských strelcov sa dobrovoľne združujú občania, ktorí súhlasia s cieľmi  tohto združenia a vzhľadom na svoje odborné schopnosti a morálne kvality spĺňajú podmienky členstva.
 3. Klub je samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou

Čl.2

Názov združenia, jeho sídlo a kontaktná adresa

 

 1. Združenie má názov:       Klub Podtatranských strelcov
 2. Sídlo združenia je:          Slovenského odboja 179/13,blok Marica, 05801 Poprad
 3. Kontaktná adresa  združenia je: Klub Podtatranských strelcov

Mgr. Ivan Rovder

Slovenského odboja179/13

05801 Poprad

Čl.3

                                          Cieľ činnosti združenia          

 

 1. Cieľom združenia je podporovať rozvoj športového strelectva.
 2. Členovia klubu rozvíjajú vzájomné priateľské vzťahy  ako jednej z foriem pomoci blízkemu a vzájomného sa spoznávania.
 3. Členovia  klubu presadzujú vo svojom osobnom aj pracovnom živote ciele rozvoja a popularizácie streleckého športu.
 4. Klub i jeho členovia podporujú myšlienky zblíženia ľudí dobrej vôle bez ohľadu na rasu či politické alebo náboženské zmýšľanie.
 5. Členovia klubu podporujú prípadne organizujú vybrané športové akcie,   spolupracujú s ostatnými klubmi na národnej i medzinárodnej úrovni.
 6. Klub sa stará o rozvoj a ochranu záujmov svojich členov. Poskytuje  odbornú, poradenskú a metodickú službu.

 

Čl.4

Predmet činnosti združenia

 

Predmetom činnosti združenia je:

 

 1. Podpora streleckého športu dospelých, detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých .
 2. Podpora vzdelávania.
 3. Zachovanie kultúrnych hodnôt .
 4. Ochrana a podpora zdravia .

Čl. 5

Členstvo v klube

 

 1. Členom klubu môže byť ktorýkoľvek morálne vyspelý a bezúhonný  občan. Formy členstva sú:  aktívne členstvo, aktívne seniorské členstvo, čestné členstvo.

Podmienky zaradenia do jednotlivých foriem členstva upravia vnútorné predpisy klubu.

 1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženstva, pohlavia a veku.
 2. O prijatí rozhoduje výbor na základe písomnej prihlášky.
 3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz klubu.

 

 

Čl. 6

Organizácia klubu a spôsob konania v mene klubu

 

 1. Členovia klubu  raz za päť rokov  volia zo svojich členov prezidenta klubu, sekretára klubu a pokladníka klubu, ktorí sú členmi predstavenstva klubu. Postavenie a funkčné povinnosti členov  predstavenstva upravia vnútorné predpisy klubu.
 2. Prezident klubu a v jeho neprítomnosti sekretár klubu  riadi rokovanie členskej chôdze klubu.
 3. Klub je spravovaný predstavenstvom, ktoré riadi činnosť klubu. Predstavenstvo má 3 členov, je to prezident klubu, sekretár klubu a pokladník klubu.
 4. Klub si zriaďuje i ďalšie funkcie alebo orgány podľa vlastného uváženia a podľa potreby.
 5. Hospodárenie klubu sleduje a účtovnú evidenciu vedie pokladník klubu, ktorý je volený členskou schôdzou klubu.
 6. V mene klubu koná navonok prezident samostatne, prípadne prezidentom písomne splnomocnený člen predstavenstva.
 7. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, ktorá sa koná spravidla raz ročne.
 8. Členská schôdza schvaľuje, mení  stanovy klubu,  prerokúva správu predstavenstva o činnosti, čerpaní rozpočtu, schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie, prerokúva správu revíznej komisie,  raz za štyri roky volí  revíznu komisiu a je oprávnená zmeniť rozhodnutie predstavenstva klubu.

 

 1. Členská schôdza schvaľuje zmenu stanov súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

 

10. Členská schôdza volí predstavenstvo klubu súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

11. Členská schôdza príma uznesenia. Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých zúčastnených členov.

12. Z rokovania členskej  schôdze  robí poverený člen záznam.

 

 Čl.7

Klubová činnosť

 

 1. Členovia klubu sa stretávajú na vopred dohodnutých schôdzkach, ktorých termín a miesto je vopred určené a známe. V dňoch štátnych sviatkov, štátneho smútku, epidémie, karantény alebo smrti prezidenta klubu môže predstavenstvo konanie schôdzky odrieknuť.
 2. Členovia klubu sa stretávajú aj počas tréningov a inej činnosti klubu.
 3. Na stretnutiach si členovia vzájomne poskytujú informácie a vymieňajú skúsenosti a to či už formou prednášok a diskusií alebo prípadne iným vhodným spôsobom, prípadne sa iným spôsobom podieľajú na činnosti klubu.
 4. Do klubu môžu byť prizvaní ako hostia odborníci, alebo  iné významné osobnosti.
 5. Členovia klubu nesmú svoje členstvo zneužívať pre vlastné obchodné výhody.  Za tým účelom nesmú zneužívať ani znak a symboly  klubu.

 Čl.8

Povinnosti a práva člena

 

 1. Člen klubu, ktorý je zvolený do akejkoľvek klubovej funkcie je povinný vykonávať túto zodpovedne, podľa svojich najlepších schopností a znalostí.  Za prípadnú škodu  spôsobenú klubu zodpovedá člen len v prípade, že ju spôsobil úmyselne alebo hrubou neznalosťou. Inak zodpovedá za prípadnú škodu klub celým svojim majetkom.
 2. Člen klubu má právo zúčastňovať sa na klubových schôdzkach, na členskej chôdzi, kde má právo klásť otázky predstavenstvu, podávať podnety a návrhy a ďalej má právo hlasovať o prijímaných uzneseniach klubovej schôdzky a členskej schôdze.
 3. Člen klubu má právo dávať návrhy, pripomienky a požadovať na ne odpoveď.
 4. Člen klubu má právo zúčastňovať sa všetkých aktivít organizovaných klubom.
 5.  Člen klubu má právo má právo voliť a byť volený do funkcii v klube.
 6.  Podmienka pre volenie do funkcie je  vek nad 18 rokov.
 7. Člen klubu má povinnosť dodržiavať stanovy klubu a podieľať sa na činnosti klubu.
 8. Člen klubu má povinnosť riadne a včas platiť členské poplatky. Nezaplatenie poplatkov sa považuje za porušenie stanov klubu nezlučiteľným s členstvom.

Čl.9

Zánik členstva

 1. Člen klubu má právo z klubu kedykoľvek vystúpiť. Oznámenie o vystúpení z klubu musí byť písomné a doručené prezidentovi alebo sekretárovi. Členstvo zaniká prerokovaním oznámenia predstavenstvom klubu.
 2. Člen klubu môže byť rozhodnutím predstavenstva klubu (najmenej 2/3 väčšinou)  z klubu vylúčený, v prípade, že porušuje stanovy klubu alebo vyvíja činnosť, ktorá je nezlučiteľná s členstvom, prípadne bol pre takúto činnosť potrestaný súdom. Oznámenie o vylúčení musí byť písomné a doručené členovi do vlastných rúk. Vylúčenie môže byť i podmienečné,  so skúšobnou dobou v trvaní najviac jeden rok. Členovi musí byť daná možnosť včas sa k návrhu na vylúčenie vyjadriť. Proti rozhodnutiu môže člen v lehote 14 dní podať námietky. V prípade, že predstavenstvo klubu pokladá námietky za oprávnené, svoje pôvodné rozhodnutie zruší. Rozhodnúť o námietkach treba najneskôr 15 dní od ich doručenia a za prítomnosti dotknutého člena. V prípade, že predstavenstvo klubu námietkam nevyhovie, má člen právo odvolať sa na Rozhodcovský súd klubu v lehote 14 dní od doručenia rozhodnutia. V prípade, že  sa zásielka určená do vlastných rúk vráti z miesta  pobytu člena, o ktorého vylúčenie sa jedná,  ako neprevzatá, bude táto uložená v sídle klubu s účinkami doručenia k dvadsiatemu dňu od odoslania rovnopisu doručovanej písomnosti. Predstavenstvo klubu môže v odôvodnených prípadoch odpustiť zmeškanie lehoty. Stanovisko rozhodcovského súdu je konečné.

3. Členstvo v klube zaniká i smrťou člena. Prednostný nárok na prijatie za člena majú dedičia po zomrelom členovi v prípade, že spĺňajú podmienky členstva.

 

Čl.10

Rozhodcovský súd

Sporné prípady, ktoré sa týkajú členstva, porušenia  stanov, vylúčenia člena z klubu alebo iné záležitosti medzi členom alebo členmi, alebo bývalými členmi a klubom, spadajúce do kompetencie funkcionárov klubu alebo predstavenstva klubu a týmito neboli v konaní uspokojivo vyriešené, majú byť riešené rozhodcovským konaním.

 1. Každá strana vymenuje jedného rozhodcu a rozhodcovia jedného prednostu. Rozhodcom a prednostom môžu byť vymenovaní iba členovia klubu. Rozhodnutie rozhodcov, alebo v prípade nezhody prednostu, je pre obe strany záväzné.

Čl.11

Revízna komisia

1.Revízna komisia je nezávislý orgán. Volí ju členská schôdza. Vykonáva revíziu hospodárenia klubu o výsledkoch informuje členskú schôdzu.

 

 

Čl.12

Členské poplatky

 

 1. Každý člen je povinný platiť členské príspevky, ktorých výšku stanovuje klub na jeden rok dopredu.
 2. Pri prijatí člena je každý nový člen povinný zaplatiť vložné, ktorého výšku ustanoví  klub minimálne na jeden rok dopredu.
 3. Pri zániku členstva sa členské poplatky ani vložené nevracajú.

 

Čl.13

Zásady hospodárenia

 

 1. Klub hospodári s prostriedkami z členských poplatkov, vložného, z prostriedkov získaných z podielu zaplatenej dane a z prípadných darov.
 2. O použití prostriedkov rozhoduje predstavenstvo klubu, ktoré predkladá vždy jeden krát ročne členskej schôdzi klubu správu o hospodárení.
 3. Za stratu z hospodárenia ručí klub celým svojim majetkom.

 

Čl.14

Zánik združenia a vysporiadanie majetku pri zániku

 

 1. Združenie zaniká:

a)     Dobrovoľným rozpustením.

b)      Dobrovoľným zlúčením s iným združením, na základe rozhodnutia členskej schôdze.

c)      Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení podľa § 12 odst.3 Zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 1. Pri zániku združenia podľa Čl.14.1.a),c), vykoná majetkové vysporiadanie združenia likvidátor, ktorého v prípadoch uvedených v Čl.14.1.c) vymenuje ministerstvo; v prípade podľa Čl.14.1.a) členská schôdzka.

  Čl.15

Všeobecné a záverečné ustanovenia

 1. O všetkých veciach, ktoré nie sú upravené v týchto Stanovách rozhoduje schôdzka klubu a to prostou väčšinou hlasov prítomných členov. Vzťahy neupravené Stanovami sa riadia ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia členskou schôdzou klubu.

 

V Ľubici dňa 6.11.2011