Podmienky členstva

  1. Členom klubu môže byť ktorýkoľvek morálne vyspelý a bezúhonný  občan. Formy členstva sú:  aktívne členstvo, aktívne seniorské členstvo, čestné členstvo.

Podmienky zaradenia do jednotlivých foriem členstva upravia vnútorné predpisy klubu.

  1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženstva, pohlavia a veku.
  2. O prijatí rozhoduje výbor klubu.
  3. Dokladom o členstve je potvrdenie klubu o členstve, prípadne členský preukaz.

Pre prijatie je nutné uhradiť vložné 5,-Eur, následne každý prijatý riadny člen platí pravidelné členské vo výške 15,-Eur ročne